ibanXS Privacy Declaration – NL

Dit is de privacyverklaring van ibanXS. In deze verklaring leggen wij uit waarom wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, wat deze gegevens zijn en welke rechten u heeft wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken. Privacy is belangrijk voor ibanXS, en wij nemen de bescherming van de veiligheid van uw persoonlijke gegevens serieus. Wij zetten ons in om uw privacy te waarborgen wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten of elektronisch met ons communiceert. Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd bijwerken.

Wie zijn wij?

Wij zijn ibanXS. 

ibanXS is een aanbieder van diensten op het gebied van Betalingsinitiatie en Rekeninginformatie. Om onze diensten te kunnen leveren, verwerken wij persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met onze compliance afdeling door een e-mail te sturen naar compliance@ibanXS.eu.

Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, verwerken wij uw persoonsgegevens met behulp van cookies. Wij gebruiken technische cookies om de website te laten functioneren. Ook gebruiken wij een programma voor websitestatistieken, maar daarbij anonimiseren wij uw gegevens zo veel mogelijk. 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om onze diensten te kunnen verlenen. Wij zijn een aanbieder van diensten op het gebied van Betaalinitiatie en Rekeninginformatie. Daarbij verwerken wij persoonsgegevens als dat noodzakelijk is.

Welke gegevens verzamelen en gebruiken wij?

Als wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, is dat meestal omdat u zelf contact met ons heeft opgenomen. En u ons informatie over uzelf heeft gegeven. Bijvoorbeeld als u een vraag heeft over onze diensten of een overeenkomst met ons aangaat. Maar het kan ook voorkomen dat wij persoonsgegevens van u verwerken die u niet zelf aan ons heeft verstrekt, omdat wij op basis van onze zakelijke relatie mogelijk moeten onderzoeken wie u bent of welke organisatie u vertegenwoordigt. Daarbij kunnen wij informatie uit openbare bronnen verkrijgen en vastleggen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende gronden:

  • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst (artikel 6, eerste lid, onder b van de AVG);
  • De verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is (artikel 6, eerste lid, onder c, van de AVG), en;
  • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de gronden en doeleinden van de verwerking. Voor het verlenen van onze diensten verwerken wij de persoonsgegevens van de contactpersonen die voor zichzelf of namens de organisatie die zij vertegenwoordigen diensten bij ons (willen) afnemen. Ook verwerken wij de persoonsgegevens van bestuurders en economisch eigenaren van onze opdrachtgevers. De verwerking van deze persoonsgegevens heeft een wettelijke grondslag, neergelegd in en gebaseerd op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. iban-XS verwerkt geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens.

Voor de exploitatie van onze website kunnen wij verschillende soorten datapunten verzamelen, waaronder gegevens over uw bezoeken aan onze website, de bronnen waartoe u toegang heeft, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, informatie die u verstrekt door formulieren op onze website in te vullen, uw naam, zaken- of woonadres, telefoonnummer, e-mailadres, contactvoorkeuren, apparaat-identifiers, IP-adres, hardware-attributen en locatie-informatie en informatie die u aan ons verstrekt wanneer u met ons communiceert op welke wijze en om welke reden dan ook. Wij zullen deze informatie gebruiken om aan uw verzoeken te voldoen, de betreffende dienst te verlenen of voor fraudebestrijding. In sommige gevallen kunnen wij vragen om een door de overheid uitgegeven ID, bewijs van adres of foto van u om fraude te voorkomen of zoals vereist door de wet.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Zodat deze gegevens bijvoorbeeld niet verloren gaan. Dit doen wij volgens de geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Een voorbeeld van een technische maatregel is dat uw gegevens via een beveiligde verbinding worden verstuurd bij het uitwisselen van uw gegevens met partijen die betrokken zijn bij het verlenen van diensten. Ook worden uw gegevens tijdens de overdracht versleuteld. Dit betekent dat uw gegevens niet kunnen worden gelezen door personen die niet gemachtigd zijn om ze te zien.

Een voorbeeld van een organisatorische maatregel is dat alleen bevoegde medewerkers van iban-XS uw gegevens mogen inzien. En deze medewerkers hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is om hun taken uit te voeren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld die van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld die van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Delen wij uw gegevens met derden?

Het kan nodig zijn om gegevens te delen met andere partijen (derden) om onze diensten te kunnen leveren. Dit kan zijn binnen Nederland of de Europese Unie (EU). Of soms buiten de EU, bijvoorbeeld als wij gebruik maken van digitale diensten die buiten de EU zijn gevestigd.

Wij kunnen gegevens delen met toezichthouders en het Openbaar Ministerie. Dat doen we alleen als dat wettelijk is toegestaan of als het noodzakelijk is om gegevens te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld om witwassen op te sporen en te voorkomen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft veel privacyrechten. U kunt ons bijvoorbeeld vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. En als de gegevens niet kloppen, kunt u ze laten corrigeren. In sommige gevallen kunt u ons ook vragen om uw gegevens te wissen, over te dragen of de verwerking ervan te beperken.
Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken? Dan kunt u een privacyklacht bij ons melden door een e-mail te sturen naar compliance@ibanXS.eu.